GDPR szabályzat

A Belső Adatvédelmi Szabályzat II. sz. függeléke:

 

A „Villa Medici” Kft.

adatfeldolgozóinak, adattovábbítási címzettjeinek nyilvántartása

 

A „Villa Medici” Kft. (székhely: 8200 Veszprém, Kittenberger Kálmán u. 11.,  cégjegyzékszám: 19-09-503273, adószám: 11524465-2-19, telefonszám: +36 88 590 070, e-mail: villamedici@villamedici.hu, önállóan képviseli: Neubauer Sándorné), mint adatkezelő ezúton tájékoztatja az érintetteket a következőkről:

 

 1. Adatkezelő kiszervezett könyvelési és bérszámfejtési feladatok ellátásával megbízott adatfeldolgozója:

 

Név:    Horváth és Társai Kft

Székhely:   8200 Veszprém, Ady Endre u. 35.

Elérhetőségi adatok:  88/411-091

 

 1. Adatkezelő tárhelyszolgáltatás feladatával megbízott adatfeldolgozója:

 

Név:   Átlag Munkaügyviteli KFt

Székhely:  8200 Veszprém, Megyeház tér 2.

Elérhetőségi adatok:  88/556-000

 

 1. Adatkezelő kiszervezett marketing feladataival megbízott adatfeldolgozója:

 

Név:     Bemind Kft

Székhely:  8200 Veszprém, Petőfi Sándor u. 2.

Elérhetőségi adatok: 20/362-43-63

 

 

 

 

 

Lezárva: 2019 január hó 1. napján

Neubauer Sándorné

„Villa Medici” Kft.

 

———————————————————————————————————————

A Belső Adatvédelmi Szabályzat III. sz. függeléke:

A  „Villa Medici” Kft.

külső adatvédelmi tájékoztatója

(a weboldalon olvasható tájékoztató)

 

A „Villa Medici” Kft. (székhely: 8200 Veszprém, Kittenberger Kálmán u. 11.,  cégjegyzékszám: 19-09-503273, adószám: 11524465-2-19, telefonszám: +36 88 590 070, e-mail: villamedici@villamedici.hu, önállóan képviseli: Neubauer Sándorné), mint adatkezelő ezúton tájékoztatja összefoglalóan és röviden a munkavállalóitól különböző érintetteket az általa végzett adatkezelési tevékenységekről.

 

Adatkezelő felhívja a tisztelt érintettek figyelmét, hogy

 

 • az érintettek tájékoztatás kérésüket, valamint egyéb jogaik (a helyesbítés joga, a törléshez való jog, az „elfeledtetéshez való jog”, az adatok zároláshoz/korlátozáshoz való jog, tiltakozáshoz való jog) gyakorlását – ha azt jogszabály ki nem zárja – a villamedici@villamedici.hu e-mail címre, vagy Adatkezelő más elérhetőségre küldött nyilatkozattal tehetik meg, továbbá jogaik megsértése esetén fordulhatnak a hatósághoz (NAIH, www.naih.hu) vagy bírósághoz.

 

 • profilalkotás egyik adatkezelés vonatkozásában sem történik.

 

 • adattovábbítás adott adatkezelés vonatkozásában történhet, amelyet az adott adatkezelés részletes tájékoztatója fogalmaz meg.

 

 • az egyes adatkezelések részletesebb magyarázatai a Belső adatvédelmi szabályzat I. sz. függelékében találhatók.

 

 • amennyiben bármely, alább meghatározott adatkezelés során kezelt adat vonatkozásában adatfeldolgozási feladatokat lát el adatfeldolgozó, úgy e személy meghatározásra került II. sz. függelékben.

 

Egyszeri információkérés

Az adatkezelés független az információkérés módjától.

Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás
az érintett számára megfelelő információ nyújtása és kapcsolattartás. Önkéntes hozzájárulás Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel kapcsolatba lép és az Adatkezelőtől információt kér személyes adatainak megadása mellett Lásd alább cél megvalósulásáig

vagy

elévülési időben

elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik Érintettek

 

Érintettel történő folyamatos, rendszeres kapcsolattartás során kezelt adatok

Példálózó felsorolással élve ilyen az elektronikus alapú kapcsolattartás, mint az e-mail, vagy a postai úton vagy telefonon történő kapcsolattartás, stb. A kapcsolattartás ebben az adatkezelésben azt jelenti, hogy nem egyszeri alkalomról van szó.

Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás
az érintettel történő kapcsolattartás, felmerülő kérdések, kérések és egyebek megválaszolása, megoldása, marketing/értékesítési aktivitás Önkéntes hozzájárulás vagy megállapodás megkötése (GDPR 6. cikk 1. b.) Minden természetes személy, ideértve szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személyt is, aki az egyszeri információkérésen túl folyamatosan, vagy rendszeresen kapcsolatot tart az Adatkezelővel Lásd alább törlési kérelemig, vagy cél megvalósulásáig, vagy elévüléséig, vagy az érdek megszűnéséig elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik Érintettek

 

Ajánlatkéréssel és ajánlatadással kapcsolatos adatkezelés

Az ajánlatkérés különböző módokon történhet. Az ajánlatok tárolása és ajánlat adás történhet online rendszerben, illetve rendszerből, vagy más elektronikus nyilvántartás segítségével (pl. excel táblázat).

Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás
az érintett számára megfelelő ajánlat nyújtása és kapcsolattartás önkéntes hozzájárulás Minden természetes személy, ideértve szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személyt is, aki az Adatkezelőtől ajánlatot kér személyes adatainak megadása mellett Lásd alább érvényességi időtartam vagy elfogadás esetén a jogviszony elévüléséig elektronikusan és/vagy papír alapon, jellemzően papír alapon, manuálisan történik Érintettek

 

Megállapodás megkötésével kapcsolatos adatkezelés

Ide tartozik bármilyen megállapodás megkötésével kapcsolatos adatkezelés.

Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás
Megállapodás megkötése, kapcsolattartás Megállapodás megkötése (GDPR 6. cikk 1. b.)

kapcsolattartók adatainak kezelése jogos érdeken alapul

Minden természetes személy, valamint szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személy, aki az Adatkezelővel – személyes adatok megadása mellett – megállapodást köt az Adatkezelővel, vagy kapcsolattartóként szerepel Lásd alább 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 év elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik Érintettek

 

Időpontegyeztetés

Az adatkezelés független attól, hogy az időpontegyeztetés milyen módon, milyen fórumon keresztül történik, hogy mi annak konkrét célja, vagy hogy ki (Adatkezelő vagy érintett) kezdeményezi.

Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás
az érintett számára időpont biztosítása és kapcsolattartás önkéntes hozzájáruláson alapul Minden természetes személy, akivel az Adatkezelő időpontot egyeztet. Lásd alább cél megvalósulásáig, vagy általános elévülési időben, vagy a jogos érdek fennállásáig elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik érintettek

 

Kamerarendszer

Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás
Kameraszabályzatban meghatározott célok, így pl. vagyonvédelem, személy- és testi épség védelme, stb. az Adatkezelő jogos érdeke Minden természetes személy, aki térfigyelő kamerarendszerrel megfigyelt területre bemegy, illetve ott tartózkodik Lásd alább 2005. évi CXXXIII. törvény 31. § 2. bek. (felhasználás hiányában a felvételtől számított 3 munkanap) elektronikusan, automatizáltan történik Érintettek

 

Ajándékutalvánnyal  (kuponnal) kapcsolatos adatkezelés

Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás
az ajándékutalvány vásárlás lehetővé tétele, valamint beváltása az Adatkezelő szolgáltatásának/termékének megvásárlása esetén önkéntes hozzájárulás Minden természetes személy, aki ajándékutalványokat kíván vásárolni, vagy beváltani az Adatkezelő valamely szolgáltatásával/termékével kapcsolatban Lásd alább Érvényességi időben

2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 év

elektronikusan és/vagy papír alapon, jellemzően papír alapon, manuálisan történik Érintettek

 

Reklamáció/panaszkezelés

Ide tartozik az érintetti, mint fogyasztói panaszok kezelése.

Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás
az érintett és panasz azonosítása, valamint a panasz kezelése és a kapcsolattartás Önkéntes hozzájárulással indul meg, de a GDPR 6. cikk (1 bek. c) pontja alapján, az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges a Fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A § (7) bekezdése szerint Minden természetes személy, aki igénybe vett  szolgáltatásra, megvásárolt termékre, és/vagy Adatkezelő magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát közli Lásd alább. Adatkezelő a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a felvételüktől számított 5 évig kezeli elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik Érintettek

 

Hozzájáruló nyilatkozattal kapcsolatos adatkezelés

Ide tartozik az adatkezeléssel kapcsolatos hozzájáruló nyilatkozatok kezelése.

Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás
az adatkezelés jogalapjának bizonyíthatósága, valamint a hozzájárulás teljesítése (elszámoltathatóság elve), valamint kapcsolattartás. önkéntes hozzájárulás minden természetes személy, ideértve a szervezet képviseletében eljáró személyt is, aki adatainak valamilyen célból történő kezeléséhez hozzájáruló nyilatkozatot ad az adatkezelő számára lásd alább. elévülésig vagy törlésig elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan érintettek

 

Érintett beleegyezésével az érintettről készített képek, videófelvételek, hangfelvételek

Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás
az érintett hozzájárásulásában meghatározott cél önkéntes hozzájárulás minden természetes személy, aki előzetesen hozzájárul ahhoz, hogy róla kép-, videó- és/vagy hangfelvétel készüljön lásd alább. érintett kérésére törlésig elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik érintettek

 

Rendezvényszervezés

Ide tartoznak például a VIP rendezvények, vagy a Munkatársak számára szervezett események is.

Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás
a rendezvény megszervezésével kapcsolatos feladatok ellátása, valamint kapcsolattartás az érintettel önkéntes hozzájáruláson alapul, vagy megállapodás Minden természetes személy, aki más érintettekkel együtt, egyazon időpontban kívánja igénybe venni Adatkezelő szolgáltatásait egy adott rendezvényen Lásd alább elévülés vagy 8 évig elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan Érintettek

 

Hírlevél küldése

Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás
címzett teljes körű általános, vagy személyre szabott és rendszeres tájékoztatása az Adatkezelő legújabb akcióiról, eseményeiről, híreiről önkéntes hozzájáruláson alapul Minden természetes személy, aki az Adatkezelő híreiről, akcióiról, kedvezményeiről rendszeresen értesülni kíván, ezért személyes adatainak megadásával a hírlevél szolgáltatásra feliratkozik Lásd alább Leiratkozásig feliratkozás elektronikusan vagy papír alapon, manuálisan

küldés elektronikusan, automatizáltan

leiratkozás elektronikusan vagy papír alapon, manuálisan történik.

 

Érintettek

 

Közösségi oldalakon történő marketing

Bármelyik közösségi oldalon történő marketing ide tartozik.

Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás
Adatkezelő marketingje Önkéntes hozzájárulás Azon természetes személyek, akik az Adatkezelő közösségi oldalát vagy azon megjelenő tartalmakat önként követik, megosztják, kedvelik Lásd alább. Érintett kérésére törlésig Elektronikusan manuálisan történik Érintettek

 

Vendégkönyv

Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás
érintett az adatkezelő szolgáltatásaival kapcsolatos véleményét kinyilváníthassa az adatkezelő szolgáltatásai minőségének javítása érdekében, továbbá adatkezelő részéről kapcsolattartás az érintettel esetleges panasz miatt önkéntes hozzájárulás minden természetes személy, aki az adatkezelő szolgáltatásait igénybe vette és tapasztalatait, véleményét a vendégkönyv segítségével kívánja megosztani az adatkezelővel és másokkal. lásd alább. érintett kérésére törlésig elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan érintettek

 

Banki adatokkal, átutalással kapcsolatos adatkezelés

Ide tartozik például az Adatkezelő felé történő és az Adatkezelő részéről történő átutalással kapcsolatos adatkezelés.

Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás
A pénzügyi teljesítés elősegítése, ellenőrzése jogi kötelezettség teljesítése és/vagy megállapodás Minden természetes személy, aki felé az Adatkezelő által kezdeményezett átutalás történik, továbbá minden természetes személy, aki bankon keresztül történő átutalással kíván pénzügyileg teljesíteni az Adatkezelő számára Lásd alább. Elévüléséig vagy a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 évig Elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik Érintettek

 

Álláspályázatra jelentkezők adatainak kezelése, ideértve a berepülő önéletrajzok kezelését is

Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás
Jelentkezés, kapcsolattartás Önkéntes hozzájárulás Minden természetes személy, aki az Adatkezelő által meghirdetett álláspályázatra, vagy kiírt álláspályázat nélkül jelentkezik Lásd alább. 6 hónapig jogos érdekből, a hozzájárulásban meghatározott ideig vagy érintett törlési igényének teljesítéséig Elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan Érintettek

 

 

 

Adatközlés (harmadik személy felé)

Ide tartozik az adatok továbbítása és átadása is.

Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás
Sajátos cél, tipikusan a szolgáltatás (szállítmányozás szállítás) teljesítése hozzájárulás, jogi kötelezettség teljesítése, megállapodás, jogos érdek Minden természetes személy, ideértve szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személyt is, akinek adatát az Adatkezelő közli harmadik személlyel Lásd alább. Elévüléséig vagy a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 évig Elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik Érintettek

 

Szobafoglalással és/vagy csomagajánlattal kapcsolatos adatkezelés

Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás
a szobafoglalási igény feldolgozása, az adott szoba és az érintett összekapcsolásával a szoba lefoglalása, valamint kapcsolattartás az érintettel önkéntes hozzájárulás Minden természetes személy, aki az Adatkezelő által üzemeltetett szálláshelyre személyes adatainak megadásával szobát foglal lásd alább elévülés/8 év elektronikusan, papír alapon, manuálisan érintettek, esetleg Partner (utazási iroda/szervező)

 

Bejelentkezés és a bejelentő lap/vendég- és idegenforgalmi nyilvántartás

 

Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás
a jogszabályoknak történő maradéktalan megfelelés biztosítása, a szálláshely szolgáltatási szerződés létrejötte, továbbá teljesülésének, teljesítésének bizonyítása, valamint az esetleges igényérvényesítés és kapcsolattartás az érintettel jogi kötelezettség teljesítése, jogos érdek, önkéntes hozzájárulás Minden természetes személy, aki az Adatkezelő által üzemeltetett szálláshelyen személyes adatainak megadásával bejelentkezik, bejelentő lapot tölt ki lásd a bejelentő lapon lásd alább elektronikusan, papír alapon, manuálisan érintettek, Partnerek (utazási iroda, szervező)

 

————————————————————————————————————————– 

Jogi nyilatkozat saját üzemeltetésű weboldalra

 

Jelen weboldalat (a hiperhivatkozásokon keresztül elérhető külső weboldalak kivételével) a „Villa Medici” Kft. (székhely: 8200 Veszprém, Kittenberger Kálmán u. 11.,  cégjegyzékszám: 19-09-503273, adószáma: 11524465-2-19) kezeli.

 

Bevezetés

 

A weboldal megnyitásával Ön elfogadja, hogy a jelen jogi nyilatkozat kötelezi Önt. Ha nem ért egyet a nyilatkozatban foglaltakkal, ne használja a weboldalt, sem az azon keresztül elérhető szolgáltatásokat.

 

Szerzői jog

 

A weboldal szerzői jogi műnek minősül. Önnek jogában áll a weboldal egyes részeit kinyomtatni vagy merevlemezre letölteni, és más személyekkel megosztani, feltéve hogy ezt kizárólag tájékoztatás céljából teszi.

Az Ön által készített valamennyi másolatnak (ide nem értve a weboldal merevlemezre mentett változatát) tartalmaznia kell a következő szerzői jogi nyilatkozatot: Copyright © „Villa Medici” Kft.. Minden jog fenntartva.

 

Előzetes írásbeli jóváhagyás nélkül tilos a weboldal egészének vagy részének, részletének tájékoztatási célon túli (pl. kereskedelmi célú) másolása, többszörözése, újra nyilvánossághoz történő közvetítése, és/vagy a weboldal tartalmának mindenfajta eltorzítása, megcsonkítása, egészben vagy részben történő használata, felhasználása, feldolgozása, értékesítése az „Villa Medici” Kft., mint szerző írásos hozzájárulása nélkül.

 

Előzetes írásbeli jóváhagyás nélkül tilos módosítani a weboldalt (vagy annak bármely részét), vagy belefoglalni azt bármilyen más műbe, példálózó felsorolással élve nyomtatott dokumentumba, blogba, saját vagy harmadik fél weboldalába.

 

A weboldal olvasója, felhasználója tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén a szerzőt kötbér illeti meg. A kötbér összege mondatonként és/vagy képenként és/vagy videónként bruttó 25.000.- Ft. A weboldal olvasója, felhasználója tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában használja a weboldalt. Szerzői jogi jogsértés esetén az „Villa Medici” Kft. közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.

 

Felelősség

 

A weboldal tartalmát a „Villa Medici” Kft. a lehető leggondosabban állította össze, azonban kizárólag tájékoztató jelleggel működik és a „Villa Medici” Kft. döntésétől függően változik/változhat. Erre tekintettel a „Villa Medici” Kft. nem vállal felelősséget a weboldal pontosságáért és teljes körűségéért, helyességéért, naprakészségéért, sem a weboldal megszakítás- és hibamentes működéséért.

 

A törvény által megengedett mértékig a „Villa Medici” Kft. ezennel kizár minden felelősséget a weboldal Ön által történő használata és/vagy ennek eredménye által bármilyen módon, közvetlenül és/vagy közvetetten okozott mindennemű kárért, beleértve, de nem kizárólagossággal a következők által bármilyen módon okozott és/vagy azokból bármilyen módon fakadó károkat:

 • az Ön bármiféle tevékenysége, melyre esetleg a weboldalon közzétett információ, adat vagy szolgáltatás ösztönözte Önt;
 • a weboldal használatának lehetetlensége;
 • a weboldalon szereplő bizonyos információk helytelensége, hiányossága vagy elavultsága.

 

Az előző bekezdésben tárgyalt korlátozások nem érvényesek, ha és amennyiben a kár, haláleset vagy személyi sérülés a „Villa Medici” Kft. szándékos cselekedetének, mulasztásának vagy súlyos gondatlanságának a következménye.

 

Hiperhivatkozások

 

Weboldalon szereplő hiperhivatkozások (linkek) csak a könnyebb elérést szolgálják, és egyik hivatkozás szerepeltetése sem jelenti a „Villa Medici” Kft. jóváhagyását a hiperhivatkozáson keresztül elérhető weboldal tartalmát illetően. A „Villa Medici” Kft. nem vállal felelősséget sem a hivatkozásokon keresztül elérhető weboldalak tartalmáért, sem az azokon található hivatkozásokért. A weboldalon és a hiperhivatkozáson keresztül elért adatok és információk felhasználása a felhasználó felelősségére történik.

 

Beágyazott technológia

 

A weboldal beágyazott lejátszó technológiákat használhat (pl. youtube). A weboldal használatával Ön elfogadja a weboldal használatának feltételeit. Azzal, hogy beágyazott technológiát használ a weboldalon, az adott beágyazott technológia használatának feltételeit is elfogadja. (Youtube esetén: www.youtube.com/t/terms).

 

Beküldött információ

 

Betartva a 2011. évi CXII. törvény (Info tv.), a 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.) és egyéb jogszabályok rendelkezéseit, abban az esetben, ha Ön – személyes adaton, különleges adaton kívül – bármilyen információt vagy anyagot küld a „Villa Medici” Kft. számára, ezzel beleegyezik abba, hogy ezt az információt és anyagot a „Villa Medici” Kft. térítésmentesen felhasználhassa marketing és egyéb célokra, és a küldéssel megerősíti azt, hogy ez a használat nem sérti más személyek jogait.

A weboldal azon részein, ahol a weboldal felhasználói által beküldött információk szerepelnek, a beküldött információkat a „Villa Medici” Kft. nem ellenőrzi, és kizárja a felelősségét az ilyen információkért.

 

Adatvédelem

 

Adatvédelemmel és adatkezeléssel kapcsolatban Ön a következő linken keresztül tájékozódhat: www.villamedici.hu

 

Kapcsolatfelvétel

 

Ha bármilyen kérdése vagy panasza van weboldallal kapcsolatban, a következő elérhetőségen kapcsolatba léphet a „Villa Medici” Kft.-vel:

e-mail cím: villamedici@villamedici.hu, telefonszám: +36 88 590 070

fax: +36 88 590 070.

 

Tárhelyszolgáltató adatai

Név:   Silver Frog Informatikai Kft

Székhely:   1133 Budapest, Pannónia u. 102.

Elérhetőség:  1/550-75-75

 

Egyéb rendelkezések

 

A „Villa Medici” Kft. fenntartja a jogot a jelen jogi nyilatkozat előzetes értesítés nélküli módosítására és megváltoztatására. A jelen jogi nyilatkozatra és a weboldal Ön által történő használatára Magyarország jogrendje vonatkozik.

 

Lezárva: 2019. január 1. nap

Neubauer Sándorné

„Villa Medici” Kft.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/// Az alábbi cookie-tájékoztató egy felugró ablakként jelenik meg a weboldal megnyitásakor, ahol lehetősége van az érintettnek választani az egyes sütik közül az alábbiak szerint. A táblázatok azért üresek, mert ki kell tölteni a sütik adataival.///

 

Cookie tájékoztató és nyilatkozat

 

A felhasználói élmény fokozása, kényelmi és statisztikai célból weboldalunk adatokat (cookie-kat, sütiket) tárol a készülékén és webszervereken.

Adatkezelő “Villa Medici” Kft. (székhely: 8200 Veszprém, Kittenberger Kálmán u. 11., cégjegyzékszám: 19-09-503273, adószám: 11524465-2-19 e-mail: villamedici@villamedici.hu, önállóan képviseli: Neubauer Sándorné).

Kérjük, az itt elérhető cookie nyilatkozatot tekintse át és jelölje be az Ön számára megfelelőket, köszönjük!

R Kötelező sütik.

Az weboldal működéséhez és a szolgáltatás zavartalan biztosításához  az oldal személyes adatokat tárol a böngészőjében. Az ebbe csoportba tartozó sütik használata elengedhetetlen az oldalon, ezeket csak időszakosan lehet törölni.

 

Név Szolgáltató Cél Lejárat Típus
         

 

Ezzel a beállítással az alábbiak kerülnek engedélyezésre:

 • Feladatok, tranzakciók folyamatának megjegyzése
 • Hirdetések megjelenítése az oldalon

 

Ezzel a beállítással NEM engedélyezi:

 • Érdeklődési körének megfelelő hirdetések (remarketing) megjelenítése a weboldalon kívül (pl. közösségi oldalak)
 • Oldal-használat elemzését annak érdekében, hogy testreszabott tartalmat jelenítsünk meg a weboldalon.

 

£ Statisztikai sütik.

 

Fontos az Adatkezelő számára, hogy tudja, mi történik az oldalain és szolgáltatásaival,  felhasználói hogyan használják a szolgáltatásokat. Ebből a célból statisztikai adatokat, beleértve személyes adatokat gyűjt az Adatkezelő a weboldal használata során.

Név Szolgáltató Cél Lejárat Típus
         

 

Ezzel a beállítással engedélyezi:

 • Statisztikai célú webanalitikai mérések
 • Hirdetések megjelenítése az oldalon

Ezzel a beállítással NEM engedélyezi:

 • Érdeklődési körének megfelelő hirdetések (remarketing) megjelenítése a weboldalon kívül (pl. közösségi oldalak)
 • Oldal-használat elemzését annak érdekében, hogy testreszabott tartalmat jelenítsünk meg a weboldalon

£ Felhasználói élményhez kapcsolódó sütik.

Ahhoz, hogy bizonyos személyes adatokat ne kelljen újra megadnia, miután már egyszer megadta őket a weboldalon keresztül (pl.: hirdetés feladás során megadott adatok), kényelmi funkciókat fejlesztett az Adatkezelő a web oldalba, ezen funkciók történő adattárolásának hozzájárulását itt állítható be. Kikapcsolt állapotban ezen kényelmi funkciók nem működnek.

Név Szolgáltató Cél Lejárat Típus
         

 

Ezzel a beállítással engedélyezi:

Ezzel a beállítással NEM engedélyezi:

£  Marketing célú sütik.

Ahhoz, hogy a felhasználó érdekes tartalmakat tudjon megjeleníteni a weboldal, továbbá hogy az Adatkezelő felismerje azt, hogy a weboldal mely részét, milyen módon használják a felhasználók, az Adatkezelő – a felhasználó hozzájárulásával – adatokat gyűjt és automatizáltan elemez.

Név Szolgáltató Cél Lejárat Típus
         

 

Ezzel a beállítással engedélyezi:

Ezzel a beállítással NEM engedélyezi:

Egyéb sütik.

 

Hozzájárulás Név Szolgáltató Cél Lejárat Típus
£          
£          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A  „Villa Medici” Kft.

külső adatvédelmi tájékoztatója az online

(így weboldalon és közösségi oldalon keresztül)

végzett adatkezelésekkel kapcsolatban

(a weboldalon olvasható tájékoztató)

 

A „Villa Medici” Kft. (székhely: 8200 Veszprém, Kittenberger Kálmán u. 11.,  cégjegyzékszám: 19-09-503273, adószám: 11524465-2-19, telefonszám: +36 88 590 070, e-mail: villamedici@villamedici.hu, önállóan képviseli: Neubauer Sándorné), mint adatkezelő ezúton tájékoztatja összefoglalóan és röviden a munkavállalóitól különböző érintetteket az általa végzett adatkezelési tevékenységekről.

 

Adatkezelő felhívja a tisztelt érintettek figyelmét, hogy

 

 • az érintettek tájékoztatás kérésüket, valamint egyéb jogaik (a helyesbítés joga, a törléshez való jog, az „elfeledtetéshez való jog”, az adatok zároláshoz/korlátozáshoz való jog, tiltakozáshoz való jog) gyakorlását – ha azt jogszabály ki nem zárja – az villamedici@villamedici.hu e-mail címre, vagy Adatkezelő más elérhetőségre küldött nyilatkozattal tehetik meg, továbbá jogaik megsértése esetén fordulhatnak a hatósághoz (NAIH, www.naih.hu) vagy bírósághoz.

 

 • profilalkotás egyik adatkezelés vonatkozásában sem történik.

 

 • adattovábbítás adott adatkezelés vonatkozásában történhet, amelyet az adott adatkezelés részletes tájékoztatója fogalmaz meg.

 

 • az egyes adatkezelések részletesebb magyarázatai a Belső adatvédelmi szabályzat I. sz. függelékében találhatók.

 

 • amennyiben bármely, alább meghatározott adatkezelés során kezelt adat vonatkozásában adatfeldolgozási feladatokat lát el adatfeldolgozó, úgy e személy meghatározásra került II. sz. függelékben.

 

 

Ajánlatkéréssel és ajánlatadással kapcsolatos adatkezelés

Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás
az érintett számára megfelelő ajánlat nyújtása és kapcsolattartás önkéntes hozzájárulás Minden természetes személy, ideértve szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személyt is, aki az Adatkezelőtől ajánlatot kér személyes adatainak megadása mellett Lásd alább érvényességi időtartam vagy elfogadás esetén a jogviszony elévüléséig elektronikusan és/vagy papír alapon, jellemzően papír alapon, manuálisan történik Érintettek

 

Szobafoglalással és/vagy csomagajánlattal kapcsolatos adatkezelés

Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás
a szobafoglalási igény feldolgozása, az adott szoba és az érintett összekapcsolásával a szoba lefoglalása, valamint kapcsolattartás az érintettel önkéntes hozzájárulás Minden természetes személy, aki az Adatkezelő által üzemeltetett szálláshelyre személyes adatainak megadásával szobát foglal lásd alább elévülés/8 év elektronikusan, papír alapon, manuálisan érintettek, esetleg Partner (utazási iroda/szervező)

 

Hírlevél küldése

Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás
címzett teljes körű általános, vagy személyre szabott és rendszeres tájékoztatása az Adatkezelő legújabb akcióiról, eseményeiről, híreiről önkéntes hozzájáruláson alapul Minden természetes személy, aki az Adatkezelő híreiről, akcióiról, kedvezményeiről rendszeresen értesülni kíván, ezért személyes adatainak megadásával a hírlevél szolgáltatásra feliratkozik Lásd alább Leiratkozásig feliratkozás elektronikusan vagy papír alapon, manuálisan

küldés elektronikusan, automatizáltan

leiratkozás elektronikusan vagy papír alapon, manuálisan történik.

 

Érintettek

 

Közösségi oldalakon történő marketing

Bármelyik közösségi oldalon történő marketing ide tartozik.

Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás
Adatkezelő marketingje Önkéntes hozzájárulás Azon természetes személyek, akik az Adatkezelő közösségi oldalát vagy azon megjelenő tartalmakat önként követik, megosztják, kedvelik Lásd alább. Érintett kérésére törlésig Elektronikusan manuálisan történik Érintettek

 

 

 

 

 

 

Belső Adatvédelmi Szabályzat V. sz. függeléke:

Adatkezelési tevékenységek nyilvántartása

 

A „Villa Medici” Kft. (székhely: 8200 Veszprém, Kittenberger Kálmán u. 11.,  cégjegyzékszám: 19-09-503273, adószám: 11524465-2-19, telefonszám: +36 88 590 070, e-mail: villamedici@villamedici.hu, önállóan képviseli: Neubauer Sándorné), mint adatkezelő a következő adatkezeléseket végzi a következő megjegyzésekkel:

 

 • az érintettek tájékoztatás kérésüket, valamint egyéb jogaik (a helyesbítés joga, a törléshez való jog, az „elfeledtetéshez való jog”, az adatok zároláshoz/korlátozáshoz való jog, tiltakozáshoz való jog) gyakorlását – ha azt jogszabály ki nem zárja – a villamedici@villamedici.hu e-mail címre, vagy Adatkezelő más elérhetőségre küldött nyilatkozattal tehetik meg, továbbá jogaik megsértése esetén fordulhatnak a hatósághoz (NAIH, www.naih.hu) vagy bírósághoz.

 

 • profilalkotás egyik adatkezelés vonatkozásában sem történik.

 

 • adattovábbítás adott adatkezelés vonatkozásában történhet, amelyet az adott adatkezelés részletes tájékoztatója fogalmaz meg.

 

 • az egyes adatkezelések részletesebb magyarázatai a Belső adatvédelmi szabályzat I. sz. függelékében találhatók.

 

 • amennyiben bármely, alább meghatározott adatkezelés során kezelt adat vonatkozásában adatfeldolgozási feladatokat lát el adatfeldolgozó, úgy e személy meghatározásra került II. sz. függelékben.

 

Egyszeri információkérés

Az adatkezelés független az információkérés módjától.

Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás
az érintett számára megfelelő információ nyújtása és kapcsolattartás. Önkéntes hozzájárulás Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel kapcsolatba lép és az Adatkezelőtől információt kér személyes adatainak megadása mellett Lásd alább cél megvalósulásáig

vagy

elévülési időben

elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik Érintettek

 

Érintettel történő folyamatos, rendszeres kapcsolattartás során kezelt adatok

Példálózó felsorolással élve ilyen az elektronikus alapú kapcsolattartás, mint az e-mail, vagy a postai úton vagy telefonon történő kapcsolattartás, stb. A kapcsolattartás ebben az adatkezelésben azt jelenti, hogy nem egyszeri alkalomról van szó.

Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás
az érintettel történő kapcsolattartás, felmerülő kérdések, kérések és egyebek megválaszolása, megoldása, marketing/értékesítési aktivitás Önkéntes hozzájárulás vagy megállapodás megkötése (GDPR 6. cikk 1. b.) Minden természetes személy, ideértve szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személyt is, aki az egyszeri információkérésen túl folyamatosan, vagy rendszeresen kapcsolatot tart az Adatkezelővel Lásd alább törlési kérelemig, vagy cél megvalósulásáig, vagy elévüléséig, vagy az érdek megszűnéséig elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik Érintettek

 

Ajánlatkéréssel és ajánlatadással kapcsolatos adatkezelés

Az ajánlatkérés különböző módokon történhet. Az ajánlatok tárolása és ajánlat adás történhet online rendszerben, illetve rendszerből, vagy más elektronikus nyilvántartás segítségével (pl. excel táblázat).

Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás
az érintett számára megfelelő ajánlat nyújtása és kapcsolattartás önkéntes hozzájárulás Minden természetes személy, ideértve szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személyt is, aki az Adatkezelőtől ajánlatot kér személyes adatainak megadása mellett Lásd alább érvényességi időtartam vagy elfogadás esetén a jogviszony elévüléséig elektronikusan és/vagy papír alapon, jellemzően papír alapon, manuálisan történik Érintettek

 

Megállapodás megkötésével kapcsolatos adatkezelés

Ide tartozik bármilyen megállapodás megkötésével kapcsolatos adatkezelés.

Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás
Megállapodás megkötése, kapcsolattartás Megállapodás megkötése (GDPR 6. cikk 1. b.)

kapcsolattartók adatainak kezelése jogos érdeken alapul

Minden természetes személy, valamint szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személy, aki az Adatkezelővel – személyes adatok megadása mellett – megállapodást köt az Adatkezelővel, vagy kapcsolattartóként szerepel Lásd alább 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 év elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik Érintettek

 

Időpontegyeztetés

Az adatkezelés független attól, hogy az időpontegyeztetés milyen módon, milyen fórumon keresztül történik, hogy mi annak konkrét célja, vagy hogy ki (Adatkezelő vagy érintett) kezdeményezi.

Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás
az érintett számára időpont biztosítása és kapcsolattartás önkéntes hozzájáruláson alapul Minden természetes személy, akivel az Adatkezelő időpontot egyeztet. Lásd alább cél megvalósulásáig, vagy általános elévülési időben, vagy a jogos érdek fennállásáig elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik érintettek

 

Kamerarendszer

Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás
Kameraszabályzatban meghatározott célok, így pl. vagyonvédelem, személy- és testi épség védelme, stb. az Adatkezelő jogos érdeke Minden természetes személy, aki térfigyelő kamerarendszerrel megfigyelt területre bemegy, illetve ott tartózkodik Lásd alább 2005. évi CXXXIII. törvény 31. § 2. bek. (felhasználás hiányában a felvételtől számított 3 munkanap) elektronikusan, automatizáltan történik Érintettek

 

Ajándékutalvánnyal  (kuponnal) kapcsolatos adatkezelés

Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás
az ajándékutalvány vásárlás lehetővé tétele, valamint beváltása az Adatkezelő szolgáltatásának/termékének megvásárlása esetén önkéntes hozzájárulás Minden természetes személy, aki ajándékutalványokat kíván vásárolni, vagy beváltani az Adatkezelő valamely szolgáltatásával/termékével kapcsolatban Lásd alább Érvényességi időben

2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 év

elektronikusan és/vagy papír alapon, jellemzően papír alapon, manuálisan történik Érintettek

 

Reklamáció/panaszkezelés

Ide tartozik az érintetti, mint fogyasztói panaszok kezelése.

Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás
az érintett és panasz azonosítása, valamint a panasz kezelése és a kapcsolattartás Önkéntes hozzájárulással indul meg, de a GDPR 6. cikk (1 bek. c) pontja alapján, az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges a Fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A § (7) bekezdése szerint Minden természetes személy, aki igénybe vett  szolgáltatásra, megvásárolt termékre, és/vagy Adatkezelő magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát közli Lásd alább. Adatkezelő a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a felvételüktől számított 5 évig kezeli elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik Érintettek

 

Hozzájáruló nyilatkozattal kapcsolatos adatkezelés

Ide tartozik az adatkezeléssel kapcsolatos hozzájáruló nyilatkozatok kezelése.

Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás
az adatkezelés jogalapjának bizonyíthatósága, valamint a hozzájárulás teljesítése (elszámoltathatóság elve), valamint kapcsolattartás. önkéntes hozzájárulás minden természetes személy, ideértve a szervezet képviseletében eljáró személyt is, aki adatainak valamilyen célból történő kezeléséhez hozzájáruló nyilatkozatot ad az adatkezelő számára lásd alább. elévülésig vagy törlésig elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan érintettek

 

Érintett beleegyezésével az érintettről készített képek, videófelvételek, hangfelvételek

Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás
az érintett hozzájárásulásában meghatározott cél önkéntes hozzájárulás minden természetes személy, aki előzetesen hozzájárul ahhoz, hogy róla kép-, videó- és/vagy hangfelvétel készüljön lásd alább. érintett kérésére törlésig elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik érintettek

 

Rendezvényszervezés

Ide tartoznak például a VIP rendezvények, vagy a Munkatársak számára szervezett események is.

Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás
a rendezvény megszervezésével kapcsolatos feladatok ellátása, valamint kapcsolattartás az érintettel önkéntes hozzájáruláson alapul, vagy megállapodás Minden természetes személy, aki más érintettekkel együtt, egyazon időpontban kívánja igénybe venni Adatkezelő szolgáltatásait egy adott rendezvényen Lásd alább elévülés vagy 8 évig elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan Érintettek

 

Hírlevél küldése

Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás
címzett teljes körű általános, vagy személyre szabott és rendszeres tájékoztatása az Adatkezelő legújabb akcióiról, eseményeiről, híreiről önkéntes hozzájáruláson alapul Minden természetes személy, aki az Adatkezelő híreiről, akcióiról, kedvezményeiről rendszeresen értesülni kíván, ezért személyes adatainak megadásával a hírlevél szolgáltatásra feliratkozik Lásd alább Leiratkozásig feliratkozás elektronikusan vagy papír alapon, manuálisan

küldés elektronikusan, automatizáltan

leiratkozás elektronikusan vagy papír alapon, manuálisan történik.

 

Érintettek

 

Közösségi oldalakon történő marketing

Bármelyik közösségi oldalon történő marketing ide tartozik.

Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás
Adatkezelő marketingje Önkéntes hozzájárulás Azon természetes személyek, akik az Adatkezelő közösségi oldalát vagy azon megjelenő tartalmakat önként követik, megosztják, kedvelik Lásd alább. Érintett kérésére törlésig Elektronikusan manuálisan történik Érintettek

 

Vendégkönyv

Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás
érintett az adatkezelő szolgáltatásaival kapcsolatos véleményét kinyilváníthassa az adatkezelő szolgáltatásai minőségének javítása érdekében, továbbá adatkezelő részéről kapcsolattartás az érintettel esetleges panasz miatt önkéntes hozzájárulás minden természetes személy, aki az adatkezelő szolgáltatásait igénybe vette és tapasztalatait, véleményét a vendégkönyv segítségével kívánja megosztani az adatkezelővel és másokkal. lásd alább. érintett kérésére törlésig elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan érintettek

 

Banki adatokkal, átutalással kapcsolatos adatkezelés

Ide tartozik például az Adatkezelő felé történő és az Adatkezelő részéről történő átutalással kapcsolatos adatkezelés.

Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás
A pénzügyi teljesítés elősegítése, ellenőrzése jogi kötelezettség teljesítése és/vagy megállapodás Minden természetes személy, aki felé az Adatkezelő által kezdeményezett átutalás történik, továbbá minden természetes személy, aki bankon keresztül történő átutalással kíván pénzügyileg teljesíteni az Adatkezelő számára Lásd alább. Elévüléséig vagy a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 évig Elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik Érintettek

 

Álláspályázatra jelentkezők adatainak kezelése, ideértve a berepülő önéletrajzok kezelését is

Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás
Jelentkezés, kapcsolattartás Önkéntes hozzájárulás Minden természetes személy, aki az Adatkezelő által meghirdetett álláspályázatra, vagy kiírt álláspályázat nélkül jelentkezik Lásd alább. 6 hónapig jogos érdekből, a hozzájárulásban meghatározott ideig vagy érintett törlési igényének teljesítéséig Elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan Érintettek

 

Saját Munkatársak adatainak kezelése

Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás
a jogszabályok szerinti kötelezettségek teljesítése Jogszabályokat, jogos érdeket, megállapodást, önkéntes hozzájárulást lásd alább. Munkatársak Lásd alább. Lásd alább. Elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan Érintettek

 

Saját Munkatársak adatainak kezelése: belső képzés során történő adatkezelés, valamint megszerzett képzettségek igazolására szolgáló dokumentumok kezelése

Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás
a törvényi kötelezettségek teljesítése, a szakmai képesítés bizonyítása, másrészt a Munkatársak képzésének nyomonkövetése, fejlődésének elősegítése jogszabály vagy Adatkezelő jogos érdeke Munkatársak Lásd alább. Lásd alább. Elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan Érintettek

 

Saját Munkatársak adatainak kezelése: Munkatársakról készített képek, videófelvételek, hangfelvételek kezelésével kapcsolatos adatkezelés

Ide tartozik az az eset is, amikor az Adatkezelő az belépők nevét és fényképét bemutatkozó szöveggel együtt kiküldi a Munkatársak számára tájékoztatásképpen.

Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás
az érintett hozzájárásulásában meghatározott cél Önkéntes hozzájárulás Munkatársak Lásd alább. Érintett kérésére törlésig Elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan Érintettek

 

Saját Munkatársak adatainak kezelése: Szabadság nyilvántartással kapcsolatos adatkezelés

Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás
a szabadságolások nyilvántartása, bérszámfejtés Jogi kötelezettség teljesítése, vagy Adatkezelő jogos érdeke Munkatársak Lásd alább. jogszabályban meghatározott határidő, munkajogi elévülési idő, vagy jogos érdek fennállta Elektronikusan, papír alapon, manuálisan Érintettek

 

Saját Munkatársak adatainak kezelése: Túlóra nyilvántartással kapcsolatos adatkezelés

Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás
túlórák nyilvántartása, bérszámfejtés Jogi kötelezettség teljesítése, vagy Adatkezelő jogos érdeke Munkatársak Lásd alább. jogszabályban meghatározott határidő, munkajogi elévülési idő, vagy jogos érdek fennállta Elektronikusan, papír alapon, manuálisan Érintettek

 

Saját Munkatársak adatainak kezelése: Teljesítményértékeléssel kapcsolatos adatkezelés

Ide tartozik az Adatkezelőnél végrehajtott bármilyen teljesítményértékelés.

Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás
célja a teljesítményértékelés, Munkatárs és Adatkezelő számára mérhető visszajelzés adása a végzett feladatokról Adatkezelő jogos érdeke Munkatársak Lásd alább. 8 évig Elektronikusan, papír alapon, manuálisan Érintettek

 

Légalkohol szint méréssel kapcsolatos egészségügyi adatok kezelése

Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás
együttműködési kötelezettség ellenőrzése, az Adatkezelő szolgáltatásainak megfelelő, zavartalan, biztonságos biztosítása az Adatkezelő jogos érdeke Minden természetes személy, aki az ellenőrzés alanya, részese, továbbá az azt rögzítő Munkatárs Lásd alább Általános elévülési idő elektronikusan, papír alapon, manuálisan történik Érintettek

 

Adatközlés (harmadik személy felé)

Ide tartozik az adatok továbbítása és átadása is.

Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás
Sajátos cél, tipikusan a szolgáltatás (szállítmányozás szállítás) teljesítése hozzájárulás, jogi kötelezettség teljesítése, megállapodás, jogos érdek Minden természetes személy, ideértve szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személyt is, akinek adatát az Adatkezelő közli harmadik személlyel Lásd alább. Elévüléséig vagy a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 évig Elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik Érintettek

 

 

 

 

 

Szobafoglalással és/vagy csomagajánlattal kapcsolatos adatkezelés

Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás
a szobafoglalási igény feldolgozása, az adott szoba és az érintett összekapcsolásával a szoba lefoglalása, valamint kapcsolattartás az érintettel önkéntes hozzájárulás Minden természetes személy, aki az Adatkezelő által üzemeltetett szálláshelyre személyes adatainak megadásával szobát foglal lásd alább elévülés/8 év elektronikusan, papír alapon, manuálisan érintettek, esetleg Partner (utazási iroda/szervező)

 

Bejelentkezés és a bejelentő lap/vendég- és idegenforgalmi nyilvántartás

 

Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás
a jogszabályoknak történő maradéktalan megfelelés biztosítása, a szálláshely szolgáltatási szerződés létrejötte, továbbá teljesülésének, teljesítésének bizonyítása, valamint az esetleges igényérvényesítés és kapcsolattartás az érintettel jogi kötelezettség teljesítése, jogos érdek, önkéntes hozzájárulás Minden természetes személy, aki az Adatkezelő által üzemeltetett szálláshelyen személyes adatainak megadásával bejelentkezik, bejelentő lapot tölt ki lásd a bejelentő lapon lásd alább elektronikusan, papír alapon, manuálisan érintettek, Partnerek (utazási iroda, szervező)